Skip to main content

Často kladené otázky


Overte si, či Vaša otázka už nebola zodpovedaná skôr:

Ako sa stať používateľom knižnice?
Osobnou návštevou v knižnici, kde vyplníte prihlášku a zaplatíte príslušný poplatok. Bude Vám vystavený čitateľský preukaz, ktorý platí 12 mesiacov.
Aké doklady potrebujem na zápis do knižnice?
  • občan Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu, dieťa do 15 rokov podpisom prihlášky rodiča, príp. právoplatného zákonného zástupcu,
  • cudzí štátny príslušník po predložení platného identifikačného dokladu.
Kedy mi môže zaniknúť členstvo v knižnici?
  • porušením knižničného a výpožičného poriadku,
  • neposkytnutím predpísanej náhrady za stratený knižničný dokument,
  • krádežou alebo poškodzovaním knižničných dokumentov,
  • nevhodným správaním sa – obťažovaním návštevníkov knižnice alebo urážaním a osočovaním pracovníkov knižnice
Na ako dlho si môžem požičať knihy?
Výpožičná lehota kníh požičaných mimo knižnicu je 1 mesiac. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť 1-krát, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím za predpokladu, ak o dané knižničné dokumenty nežiada aj iný používateľ. Naraz si možno vypožičať najviac 8 knižničných jednotiek.
Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?
O predĺženie výpožičnej lehoty môže používateľ požiadať:
  • osobne v knižnici,
  • telefonicky
  • e-mailom
Kedy treba predĺžiť výpožičnú lehotu, aby som nedostal upomienku?
Predlžuje sa pred stanoveným dátumom návratu. Po prekročení dátumu návratu je výpožičným systémom automaticky generovaná upomienka s finančnou sankciou.
Ako si môžem rezervovať knihu?
V prípade, že používateľ má záujem o knihu, ktorá je momentálne požičaná, môže požiadať o jej rezervovanie, alebo si rezerváciu môže používateľ urobiť prostredníctvom svojho čitateľského konta on-line. O návrate vypožičanej knižničnej jednotky knižnica vyrozumie používateľa formou SMS, e-mailom, telefonicky alebo písomne za poplatok uvedený v prílohe. Rezervovaný dokument je potrebné vyzdvihnúť do 5 dní od oznámenia, inak rezervácia prepadá.
Na akú dobu sa požičiavajú časopisy?
Noviny a časopisy priebežného ročníka knižnica požičiava prezenčne v priestoroch čitárne, študovne, hudobného úseku, úseku regionálnej bibliografie, v pobočke Klokočina. Staršie čísla z čitárne požičiava i absenčne s výpožičnou lehotou 7 dní. Výpožičky periodík sú bezplatné.

Ak ste odpoveď na Vašu otázku nenašli, vyplňte tento formulár.